David Chokachi

David Chokachi

  • Height 5' 11"
  • Hair Blonde - Dark
  • Eyes Hazel
  • 18.9 K